Τα reviews στο TripAdvisor καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, πού διαμένουμε και πού τρώμε...


Συνομιλώντας με αρκετούς ιδιοκτήτες εστιατορίων και μικρών ξενοδοχείων, διαπιστώνω ότι ακόμα και σήμερα πολλοί είναι αυτοί που όχι μόνο δεν απαντούν στα σχόλια των πελατών τους, επικαλούμενοι υπερβολικό φόρτο εργασίας, αλλά δεν τα διαβάζουν καν!!!
Και όμως, καλώς ή κακώς τα σχόλια στο διαδίκτυο είναι η νέα πραγματικότητα, καθώς πλέον οι καταναλωτές τα συμβουλεύονται πριν προβούν σε μια καταναλωτική αγορά.
Όπως επιβεβαιώνει πρόσφατη έρευνα, σε δείγμα 23.000 επισκεπτών από 12 χώρες, οι καταναλωτές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις κριτικές των χρηστών πριν από οποιαδήποτε κράτηση. Ας δούμε ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:
Ø  Το 70% επισκέπτεται το TripAdvisor για να διαβάσει κριτικές.
Ø  Το 85% θεωρεί ότι οι κριτικές αυτές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια την εκάστοτε εμπειρία.
Ø  Οκτώ στους 10 χρήστες του TripAdvisor κάνουν κράτηση σε ξενοδοχεία με υψηλότερες βαθμολογίες, μεταξύ δύο πανομοιότυπων μονάδων.
Ø Το 52% αποφεύγει να κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο χωρίς κριτικές.
Ø  Το 39% δηλώνει πως αγνοεί τα ακραία σχόλια, ενώ το 55% διαβάζει πολλές διαφορετικές κριτικές από πολλές σελίδες για να διαμορφώσει πλήρη εικόνα.
Ø Οι χρήστες του TripAdvisor διαβάζουν κατά μέσο όρο εννέα κριτικές πριν προβούν σε κράτηση σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο.
Ø  Το 87% των χρηστών της πλατφόρμας συντάσσει κριτικές καθώς θέλει να διαμοιραστεί την εμπειρία του, θετική ή αρνητική, με άλλους.

Νεότερη Παλαιότερη
Protopapadakis-biblia